Verhalen

"Doeksen-Houtkooper-Stichting"

In januari 2003 schreef ik een brief aan de Gemeente Terschelling over de voortgang van "de Doeksen-Houtkooper:

Mevrouw Margaretha Jacoba Doeksen-Houtkooper heeft een kapitaal nagelaten, te besteden voor liefdadigheid, milddadigheid of algemeen nut op het eiland Terschelling. In januari 2003 heb ik er een brief over geschreven aan de Gemeente Terschelling:


De Gemeente Terschelling

Postbus 1,4

8880 AA Terschelling West

onderwerp Stichting Houtkooper-Doeksen

Kropswolde, 25 januari 2003

Geacht College en Raad van Terschelling,

Hierbij vraag ik uw aandacht over het volgende, waarbij ik enkele delen van de akte van 12 oktober 1937 aanhaal.

Heden den twaalfden October negentien honderd zeven en dertig, verscheen voor mij Christiaan Jan Engelberts, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen: Mevrouw Margaretha Jacoba Houtkooper, weduwe van den Heer Douwe Hendrik Doeksen, particuliere wonende te West-Terschelling. (…)

Artikel 1

De stichting draagt den naam "Doeksen-Houtkooper-Stichting" en is gevestigd te West-Terschelling.

Artikel 2

Het doel der stichting is de revenuen van het kapitaal te besteden voor liefdadigheid, milddadigheid of algemeen nut op het eiland Terschelling, een en ander ter beoordeling van het Bestuur der Stichting, echter met dien verstande, dat in de eerste plaats van de jaarlijksche revenuen een/twaalf de gedeelte wordt uitgekeerd aan de Vereeniging "Ziekenzorg" te Terschelling en een/zesde gedeelte wordt uitgekeerd aan de Bewaarschoolvereeniging te West?Terschelling of, mocht een dezer of beide vereenigingen geen rechtspersoonlijkheid bezitten, aan de fungeerende bestuurders onder verplichting om het uitgekeerde ten behoeve der betrekkelijke Vereenigingen aan te wenden, terwijl van het resteerende eerst de graven, zich bevindende op de Algemeene Begraafplaats te West-Terschelling, in goeden staat van onderhoud moeten worden gehouden voor zoover geen andere middelen daartoe beschikbaar zyn. Zoolang het kapitaal der Stichting echter nog geen vijf duizend gulden bedraagt behoeft het bestuur de revenuen nog niet uit te keeren. (…)

Artikel 4

De Stichting zal na het overlijden der Stichtster worden bestuurd door een bestuur, bestaande uit drie leden, waarvan één aan te wijzen door het Dagelijksch Bestuur der Gemeente Terschelling, zooveel mogelijk uit de familieleden van de Stichtster of van wijlen haar echtgenoot, den Heer Douwe Hendrik Doeksen, echter met dien verstande, dat voor de eerste maal na het overlijden van de Stichtster, in deze plaats zal optreden de Heer Willem Zaadnoordijk te Terschelling indien deze alsdan in leven is; het tweede lid zal worden aangewezen door het Bestuur der Nederduitsch Hervormde Gemeente te West-Terschelling en het derde lid door het Bestuur van de Doopsgezinde Gemeente op Terschelling.

Het door het Gemeentebestuur aangewezen lid zal voorzitter zijn; de beide overige leden secretaris en penningmeester, in onderling overleg aan te wijzen. Ledige plaatsen in het Bestuur worden op dezelfde wijze benoemd als in het eerste lid van dit artikel bepaald. Indien een jaar is verloopen sedert, een ledige plaats is ontstaan en deze in strijd met het reglement niet is aangevuld, zal de vervulling geschieden door de rechtbank binnen welker rechtsgebied de Stichting is gevestigd op verzoek van de meest gereeden belanghebbende. (…)

Artikel 7

Het bestuur brengt jaarlijks voor een Mei aan het Gemeentebestuur van Terschelling, het Bestuur der Nederduitsch Hervormde Gemeente te West?Terschelling en het Bestuur der Doopsgezinde Gemeente te Terschelling verslag uit van de handelingen der Stichting onder overlegging van de balans en de verlies- en winstrekening per een en dertig December daarvoor. De Stichtster zelf is van deze verplichting ontheven.

Geteekend) M. J. Doeksen-Houtkooper, P. Gerritsma, J. W. de Wijn, Ch. J. Engelberts, Nots. Gratis Geregistreerd te Arnhem veertien October 1900 zeven en dertig deel 23 folio 93 nummer 943, twee bladen geen renvooi. De Ontvanger No.l (Geteekend) C.van Helbergen.

Mijn vragen zijn:

  1. Wanneer en hoe is het laatste jaarlijks verslag geweest zoals in de bovenstaande vette delen van de tekst is weergegeven?
  2. Is er nog steeds actie met betrekking tot de Stichting Houtkoper-Doeksen?
  3. Is er nog geld beschikbaar?
  4. Zo ja, wordt er nog steeds iets met dit geld gedaan?

Hoogachtend,

Kees Stada

Aak 16

9606 PZ Kropswolde

Begraafplaats

 Terug naar de verhalenlijst