Verhalen

"Doeksen-Houtkooper-Stichting"

Mevrouw Margaretha Jacoba Doeksen-Houtkooper heeft een kapitaal nagelaten, te besteden voor liefdadigheid, milddadigheid of algemeen nut op het eiland Terschelling.

Heden den twaalfden October negentien honderd zeven en dertig, verscheen voor mij Christiaan Jan Engelberts, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen: Mevrouw Margaretha Jacoba Houtkooper, weduwe van den Heer Douwe Hendrik Doeksen, particuliere wonende te West-Terschelling.

Welke comparante verklaarde uit haar vermogen af te zonderen een bedrag van honderd gulden,(f.100,--), om daarmede een stichting in het leven te roepen welke zal onderworpen zijn aan het volgende:

Artikel 1

De stichting draagt den naam "Doeksen-Houtkooper-Stichting" en is gevestigd te West-Terschelling.

Artikel 2

Het doel der stichting is de revenuen van het kapitaal te besteden voor liefdadigheid, milddadigheid of algemeen nut op het eiland Terschelling, een en ander ter beoordeling van het Bestuur der Stichting, echter met dien verstande, dat in de eerste plaats van de jaarlijksche revenuen een/twaalf de gedeelte wordt uitgekeerd aan de Vereeniging "Ziekenzorg" te Terschelling en een/zesde gedeelte wordt uitgekeerd aan de Bewaarschoolvereeniging te West?Terschelling of, mocht een dezer of beide vereenigingen geen rechtspersoonlijkheid bezitten, aan de fungeerende bestuurders onder verplichting om het uitgekeerde ten behoeve der betrekkelijke Vereenigingen aan te wenden, terwijl van het resteerende eerst de graven, zich bevindende op de Algemeene Begraafplaats te West-Terschelling, in goeden staat van onderhoud moeten worden gehouden voor zoover geen andere middelen daartoe beschikbaar zyn. Zoolang het kapitaal der Stichting echter nog geen vijf duizend gulden bedraagt behoeft het bestuur de revenuen nog niet uit te keeren.

Artikel 3

Tot aanvangskapitaal der Stichting is bestemd het kapitaal van honderd gulden, hetwelk door de stichtster is afgezonderd.

Artikel 4

De Stichting zal na het overlijden der Stichtster worden bestuurd door een bestuur, bestaande uit drie leden, waarvan één aan te wijzen door het Dagelijksch Bestuur der Gemeente Terschelling, zooveel mogelijk uit de familieleden van de Stichtster of van wijlen haar echtgenoot, den Heer Douwe Hendrik Doeksen, echter met dien verstande, dat voor de eerste maal na het overlijden van de Stichtster, in deze plaats zal optreden de Heer Willem Zaadnoordijk te Terschelling indien deze alsdan in leven is; het tweede lid zal worden aangewezen door het Bestuur der Nederduitsch Hervormde Gemeente te West-Terschelling en het derde lid door het Bestuur van de Doopsgezinde Gemeente op Terschelling.

Het door het Gemeentebestuur aangewezen lid zal voorzitter zijn; de beide overige leden secretaris en penningmeester, in onderling overleg aan te wijzen. Ledige plaatsen in het Bestuur worden op dezelfde wijze benoemd als in het eerste lid van dit artikel bepaald. Indien een jaar is verloopen sedert, een ledige plaats is ontstaan en deze in strijd met het reglement niet is aangevuld, zal de vervulling geschieden door de rechtbank binnen welker rechtsgebied de Stichting is gevestigd op verzoek van de meest gereeden belanghebbende.

Artikel 5

Tijdens het leven van de Stichtster zal het Bestuur der Stichting alleen aan haar zijn opgedragen. Zij kan te allen tijde het reglement der Stichting bij notarieele akte wijzigen, ook wat het doel betreft. Na het overlijden van de Stichtster zal het reglement kunnen worden gewijzigd ? echter niet wat het doel betreft - door een besluit van het volledige bestuur, met algemeene stemmen.

Artikel 6

Het bestuur der Stichting vertegenwoordigt Stichting in en buiten rechten. Indien tijdelijk een of twee bestuursplaatsen ledig zijn, wordt de Stichting vertegenwoordigd door de overblijvende leden, respectievelijk het overblijvende lid van het bestuur der stichting.

Artikel 7

Het bestuur brengt jaarlijks voor een Mei aan het Gemeentebestuur van Terschelling, het Bestuur der Nederduitsch Hervormde Gemeente te West?Terschelling en het Bestuur der Doopsgezinde Gemeente te Terschelling verslag uit van de handelingen der Stichting onder overlegging van de balans en de verlies- en winstrekening per een en dertig December daarvoor. De Stichtster zelf is van deze verplichting ontheven.

Artikel 8

Indien het doel der Stichting, bereikt is of niet meer bereikt kan worden - een en ander ter beoordeling van de in artikel 4 en 7 bedoelde instanties - kan de Stichting ontbonden worden door haar bestuur. Het bestuur bepaalt in dat geval op welke wijze de goederen van de Stichting zullen besteed.

Echter kan in dat geval - in afwijking in zooverre van het bepaalde in het tweede lid van artikel 5 - ook het reglement van de Stichting, ook wat het doel betreft, worden gewijzigd, mits met eenparig goedvinden van de in artikel 4 gemelde instellingen.

De comparante is mij,notaris, bekend.

Waarvan Akte, in minuut opgemaakt is verleden te Arnhem, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de Heeren Pieter Gerritsma,en Johannes Willem de Wijn, beide candidaat-notaris, wonende te Arnhem als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparante, de getuigen en mij, notaris.

Geteekend) M. J. Doeksen-Houtkooper, P. Gerritsma, J. W. de Wijn, Ch. J. Engelberts, Nots. Gratis Geregistreerd te Arnhem veertien October 1900 zeven en dertig deel 23 folio 93 nummer 943, twee bladen geen renvooi. De Ontvanger No.l (Geteekend) C.van Helbergen.

Uitgegeven voor copie collationné van het afschrift der stichtingsakte de dato twaalf oktober negentienhonderd zeven en dertig voor Ch. J. Engelberts, notaris ter standplaats Arnhem verleden, welk afschrift te dien einde aan mij ALBERT MAURITS van EMDEN, notaris ter standplaats Terschelling, is vertoond door de Heer Willem Zaadnoordijk, fruitkweker, wonende te West-Terschelling welk afschrift na met deze copie collationné te zijn vergeleken aan hem is teruggegeven op heden dertig december negentienhonderd zestig.

bij de Brandarisbij de Brandaris

 Terug naar de verhalenlijst